هزینه ارسال کالا

نحوه محاسبه هزینه پست برای ارسال مرسوله

 انواع پست :

بالای دو کیلو وزن پست امانی خواهد شد .

زیر دو کیلو وزن  پیشتاز خواهد شد .

هزینه ارسال :

1- اداره پست بر اساس نرخ نامه بابت هر کیلوگرم پست امانی هزار و چهارصد تومان هزینه دریافت می کند .

2- همچنین سفارش های زیر پنج کیلوگرم را همان پنج کیلوگرم در نظر می گیرد .

3- هزینه مالیات و مشتقات و تعرفه های پستی حدودا 6000 هزار تومان می شود .

4- هزینه بسته بندی به ازای هر ده کیلوگرم نیز 6000 هزار تومان محاسبه می شود .

 

به عنوان مثال برای گلپایگان به تهران: اگر شما بسته زیر 5 کیلو داشته باشید حدودا به شکل زیر محاسبه می شود:

طبق قانون پست این بسته 5 کیلو برآورد می شود .

*5 کیلو ضرب در 1400 تومان می شود 7000 هزار تومان

هزینه مالیات و تعرفه های پستی می شود 6000 هزار تومان

هزینه بسته بندی حدودا 5000 تومان

مجموع کل چیزی در حدود 18000 هزار تومان خواهد شد.

اگر بسته شما 8 کیلو باشد :

*8 ضرب در 1400 می شود 11200 تومان

هزینه مالیات و تعرفه های پستی می شود 6000 تومان

هزینه بسته بندی حدودا 6000 تومان هزار تومان

مجموع کل چیزی در حدود 28000 هزار تومان خواهد شد.

 

محاسبه هزینه ارسال محموله پستی
محاسبه هزینه ارسال محموله پستی